fbpx
articles

אילוסטרציה. צילום: שאטרסטוק

אמנת ישראל-רומניה: פנסיות לעולים מרומניה, קצבת זקנה וביטוח לאומי

משהורם מסך הברזל הותר ליהודי רומניה לצאת מארץ מולדתם ולעלות לישראל. אך טרם יציאתם הם נדרשו לוותר על אזרחותם, כמו גם על זכויותיהם הפנסיוניות שנצברו לטובתם במסגרת עבודתם ברומניה, ולהחזיר מסמכים רשמיים מקוריים שנתנו בידם. כמובן שהמשמעות הייתה שאבדה לעולים מרומניה היכולת לתבוע את זכויותיהם הפנסיוניות מהביטוח הלאומי ברומניה.

נדגיש: אין מדובר בהסדרים שונים שנעשו לגבי תשלומי פיצויים ורנטות לניצולי שואה, אלא בפנסיות עבודה.

אמנם, במהלך השנים הותר רסן הזכאות במעט. אבל הבעיה העיקרית שנותרה בעינה הייתה שעל פי החוק ברומניה יש לצבור תקופת עבודה ארוכה מאוד, כשלושים שנה, על מנת שתוכר זכותו של אדם לקבלת קצבה פנסיונית לזקנה.

האמנה לביטחון סוציאלי שנחתמה בין מדינת ישראל לבין רומניה פתרה בעיה זו.

האמנה מאפשרת לראשונה למי שעלה מרומניה ומתגורר בישראל להגיש תביעה לפנסיה מרומניה, גם אם עבד תקופה קצרה ברומניה טרם עלייתו לישראל, וזאת על ידי צירוף תקופות ביטוח שהיה מבוטח בישראל. צירוף תקופות הביטוח משתי המדינות מאפשר עמידה בתקופה הארוכה הנדרשת לצורך הזכאות מרומניה.

האמנה שבין המדינות כוללת גם את נושאי הגמלאות לאזרח ותיק (זקנה), שארים, נכות וילדים וכן הסדרה של מניעת תשלומי כפל לביטוח לאומי בישראל וברומניה למי שעובד ברומניה.

קצבת אזרח ותיק (זקנה) מרומניה

מי יכול להגיש בקשה לקצבת אזרח ותיק על פי האמנה? האם צריך ליצור קשר באופן ישיר עם הביטוח הלאומי ברומניה?

תושבי ישראל שעלו מרומניה וטרם עלייתם עבדו ברומניה תקופות קצרות יותר מהמינימום הנדרש לפי החוק הרומני לצורך זכאות לקצבת זקנה, יכולים עתה להגיש תביעה להכיר בזכאותם. מדובר על מי שהוא –  

1. תושב ישראל

2. עבד ברומניה לפחות 12 חודשים, היה מבוטח בהם בהתאם לחוק הרומני ושילם דמי ביטוח באותה תקופה

3. בגיל הזכאות לקצבת זקנה ברומניה בהתאם לחוק החל ברומניה

כידוע, הזכאות לקבלת פנסיה מרומניה מותנית בתקופת עבודה ארוכה של שלושים שנה. עתה, גם מי שעבד תקופה קצרה יותר מהמינימום הנדרש ברומניה, יכול לבסס את זכאותו של ידי הוספת תקופת הביטוח שלו בישראל, באופן שצירוף תקופות ביטוח שלו משתי המדינות תעביר אותו את רף הזכאות לפי הדין הרומני.

חידוש נוסף וחשוב הוא כי אין צורך לפנות במישרין לביטוח לאומי ברומניה – ניתן לעשות הכל באמצעות הביטוח הלאומי בישראל, בסניף הקרוב למקום המגורים.

על מנת להגיש תביעה לקצבת זקנה מרומניה ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי כדי לקבל את טופס התביעה ורשימת המסמכים שיש לצרף. יש למלא את טופסי הביטוח ברומנית או באנגלית (הטפסים נמצאים גם באתר הביטוח הלאומי) ולהגיש אותם באמצעות סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של התושב בישראל.

מחלקת קשרי חוץ של הביטוח הלאומי בישראל תשלח את התביעה לרומניה או ישירות למוסד ברומניה, זאת על מנת שתיבחן הזכאות לפי הדין ברומניה. ככל שתוכר התביעה, תשולם הקצבה במישרין לחשבון הבנק של התושב בישראל.

תביעה זו, ככל שתוכר לקבלת פנסיה מרומניה, לא גורעת מהזכאות לקבלת קצבת ותיק בישראל.

אמנם, על פי הדין הרומני יש להמציא מסמכים המוכיחים את תקופת העבודה, מקום העבודה והשכר ששולם לעובד ברומניה, אך ככל שאין בידי המבוטח ראיות מקוריות מומלץ לפנות לביטוח הלאומי בישראל על מנת שיסייעו במגעים למול ממשלת רומניה להסדרת התביעה.

קצבת שארים – זכאות נגזרת

האמנה קובעת זכאות גם לקצבת שאירים בתנאים הבאים:

1. אלמן על פי חוק הביטוח הסוציאלי ברומניה

2. המנוח היה מבוטח בעבר ברומניה או המנוח קיבל קצבת זקנה מרומניה

ניתן לקבל בו-זמנית קצבת שארים גם מישראל וגם מרומניה, אם המנוח צבר תקופות ביטוח בשתי המדינות. קבלת קצבת שארים מישראל לא תפגע בזכאות לקבלת קצבת שאירים מרומניה.

אם המנוח צבר מספיק תקופות ביטוח בכל מדינה – ניתן לקבל קצבת שאירים מלאה על-פי חוקיה של כל מדינה. אם המנוח לא צבר תקופות ביטוח המזכות בקצבה מלאה – ניתן לקבל קצבת שאירים חלקית מכל אחת מהמדינות, בהתאם לתקופות הביטוח שנצברו בכל מדינה. לצורך מימוש הזכאות יצורפו תקופות הביטוח שנצברו בישראל וברומניה, בתנאי שהתקופות אינן חופפות.

קצבת נכות כללית בגין נכות שנגרמה ברומניה

לקצבת נכות מרומניה יהיה זכאי מי שהיה מבוטח כתושב רומניה בעת שנגרמה נכותו ובהתאם לכללים החלים ברומניה על אזרחי רומניה המתגוררים בחו"ל.

לברור זכאות ניתן לפנות אל המקבילה של המוסד לביטוח לאומי ברומניה באתר האינטרנט – https://www.cnpp.ro/

לסיוע בבירור זכאות ניתן לתאם שיחה עם מחלקת קשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050 או 04-8812345

חיוב בדמי ביטוח

תושב ישראל שעובד ברומניה חייב היה לכאורה בתשלום דמי ביטוח לאומי גם במקום עבודתו ברומניה וגם בישראל. אולם באמנה שנחתנה עם ממשלת רומניה נקבע כי מי שעובד ברומניה ישלם דמי ביטוח במקום עבודתו, היינו ברומניה, ויהיה פטור מדמי ביטוח בישראל.

ביטוח לאומי לעובדים זרים בישראל

עובדים זרים נכנסים לישראל באשרת עבודה ואינם זכאים למעמד של תושב. במעמד זה הם מחויבים בתשלום מופחת של דמי ביטוח לאומי ומכוסים בקצבאות מחליפות שכר בלבד. עובדים זרים בישראל אינם מכוסים בקצבת זקנה, בישראל, אם כי הם זכאים לחיסכון פנסיוני ייעודי לעובדים זרים.

——

עמוס רוזנצוויג הוא עורך דין, משפטן ומרצה, היועץ המשפטי הראשי של המוסד לביטוח לאומי.

אהבתם? הישארו מעודכנים במאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי ומשפט ציבורי ועקבו אחר דף הפייסבוק 'עו"ד עמוס רוזנצוויג – ביטוח לאומי ומשפט ציבורי'. לחצו כאן

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: