fbpx
articles

אילוסטרציה. צילום: שאטרסטוק

נכנסה לתוקפה האמנה לביטחון סוציאלי בין ישראל לפולין

בישראל יש כיום תושבים רבים שעלו מפולין והספיקו לעבוד שם טרם עלייתם ארצה. אותם עולים צברו תקופות אכשרה קצרות לצורך קבלת פנסיית זקנה בפולין, אבל תקופות לא מספיק ארוכות כדי לעמוד בדין הפולני לצבירת הזכאות לקצבת זקנה.
יודגש: אין מדובר בהסדרים שונים נעשו לגבי תשלומי פיצויים ורנטות לניצולי שואה, אלא בפנסיות עבודה.

עתה, האמנה לביטחון סוציאלי שנחתמה בין מדינת ישראל לבין פולין, ונכנסה לתוקפה ב-1.5.21, פתרה בעיה זו.

האמנה מאפשרת לראשונה למי שמתגורר בישראל ועלה מפולין להגיש תביעה לפנסיה מפולין, גם אם עבד תקופה קצרה בפולין טרם עלייתו לישראל. זאת, על ידי צירוף תקופות ביטוח שהיה מבוטח בישראל לתקופה הקצרה בצבר בפולין. צירוף תקופות הביטוח משתי המדינות מאפשר עמידה בתקופה הארוכה הנדרשת לצורך הזכאות מפולין, וזאת בנוסף לזכאות מישראל.

האמנה שבין המדינות מסדירה מספר היבטים והיא כוללת נושאי גמלאות אזרח ותיק (זקנה), שארים, נכות וילדים וכן הסדרה של מניעת תשלומי כפל לביטוח לאומי בישראל ובפולין למי שהינו תושב ישראל ועובד בפולין.

קצבת זקנה מפולין: מי יכול להגיש תביעה על פי האמנה?

כאמור, תושבי ישראל שעלו מפולין וטרם עלייתם עבדו תקופות קצרות יותר מהמינימום הנדרש לפי החוק הפולני לצורך זכאות לקצבת זקנה, יכולים עתה להגיש תביעה להכיר בזכאותם. מעבר לתושבות ישראלית, התנאים לזכאות הם מי שעבד בפולין לפחות 12 חודשים בהם היה מבוטח בהם בהתאם לחוק הפולני, ושמדובר באדם בגיל הזכאות לקצבת זקנה בפולין בהתאם לחוק החל בפולין.

הזכאות לקבלת פנסיה מפולין מותנית בתקופת עבודה ארוכה של עשרות שנים. עתה, גם מי שעבד תקופה קצרה יותר מהמינימום הנדרש בפולין יכול לבסס את זכאותו של ידי הוספת תקופת הביטוח שלו בישראל, באופן שצירוף תקופות ביטוח שלו משתי המדינות תעביר אותו את רף הזכאות לפי הדין הפולני.

חידוש נוסף וחשוב הינו כי אין צורך לפנות במישרין לביטוח הלאומי בפולין. ניתן לעשות הכל באמצעות הביטוח הלאומי בישראל, בסניף הקרוב למקום המגורים. על מנת להגיש תביעה לקצבת זקנה מפולין יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי טופס התביעה ורשימת המסמכים שיש לצרף, ולמלא את טופסי הביטוח בפולנית או באנגלית (הטפסים נמצאים באתר הביטוח הלאומי).

ככל שתוכר התביעה, תשולם הקצבה במישרין לחשבון הבנק של התושב בישראל. תביעה זו, ככל שתוכר לקבלת פנסיה מפולין לא גורעת מהזכאות לקבלת קצבת ותיק בישראל.

אמנם, על פי הדין הפולני יש להמציא מסמכים המוכיחים את תקופת העבודה, מקום העבודה והשכר ששולם לעובד בפולין, אך ככל שאין בידי המבוטח ראיות מקוריות מומלץ לפנות לביטוח הלאומי בישראל על מנת שיסייעו במגעים למול ממשלת פולין להסדרת התביעה.

תושב ישראל אשר צבר זכאות לזקנה בישראל על פי החוק הישראלי והיגר לפולין, יהיה זכאי לקבלת קצבתו מישראל בפולין על אף שניתק קשר התשובות וזאת מכוח הסדר שוויון הדינים.

קצבת שארים – זכאות נגזרת

האמנה קובעת זכאות גם לקצבת שאירים בתנאי שאדם הוא אלמן על פי חוק הביטוח הסוציאלי בפולין ושהמנוח היה מבוטח בעבר בפולין או קיבל קצבת זקנה מפולין. ניתן לקבל בו-זמנית קצבת שארים גם מישראל וגם מפולין אם המנוח צבר תקופות ביטוח בשתי המדינות. קבלת קצבת שאירים מישראל לא תפגע בזכאות לקבלת קצבת שאירים מפולין.

אם המנוח צבר מספיק תקופות ביטוח בכל מדינה, ניתן לקבל קצבת שארים מלאה על-פי חוקיה של כל מדינה. אם המנוח לא צבר תקופות ביטוח המזכות בקצבה מלאה, ניתן לקבל קצבת שאירים חלקית מכל אחת מהמדינות, בהתאם לתקופות הביטוח שנצברו בכל מדינה. לצורך מימוש הזכאות יש לצרף את תקופות הביטוח שנצברו בישראל ובפולין, בתנאי שהתקופות אינן חופפות.

קצבת נכות כללית – בגין נכות שנגרמה בפולין

לקצבת נכות מפולין יהיה זכאי מי שהיה מבוטח כתושב פולין בעת שנגרמה נכותו, ובהתאם לכללים החלים בפולין על אזרחי פולין המתגוררים בחו"ל.

לסיוע בברור זכאות ניתן לפנות אל המוקד הטלפוני לתאום שיחה עם מחלקת קשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי בטלפון 6050* או 04-8812345.

חיוב בדמי ביטוח וביטוח לעובדים זרים בישראל

תושב ישראל שעובד בפולין חייב היה לכאורה בתשלום דמי ביטוח לאומי בכפל גם במקום עבודתו בפולין וגם בישראל (מקום תושבותו). אולם באמנה שנחתמה עם ממשלת פולין נקבע כי מי שעובד בפולין ישלם דמי ביטוח במקום עבודתו, היינו בפולין, ויהיה פטור מדמי ביטוח בישראל; ולהיפך – מי שעובד בישראל והוא אזרח פולני ישלם רק בישראל.

עובדים זרים נכנסים לישראל באשרת עבודה ואינם זכאים למעמד של תושב. במעמד זה הם מחויבים בתשלום מופחת של דמי ביטוח לאומי ומכוסים בקצבאות מחליפות שכר בלבד. עובדים זרים בישראל אינם מכוסים בקצבת זקנה, בישראל, אם כי הם זכאים לחיסכון פנסיוני ייעודי לעובדים זרים.


עמוס רוזנצוויג הוא עורך דין, משפטן ומרצה, היועץ המשפטי הראשי של המוסד לביטוח לאומי.

אהבתם? הישארו מעודכנים במאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי ומשפט ציבורי ועקבו אחר דף הפייסבוק 'עו"ד עמוס רוזנצוויג – ביטוח לאומי ומשפט ציבורי'. לחצו כאן

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: