fbpx
articles

אילוסטרציה

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות- האם מתקיימת דרישת הנפרדות לצורך זכאות להטבות?

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות עקב אלימות במשפחה, ורק לאחר שנים נוקטת הליך משפטי בו היא מבקשת להיפרד מבעלה, האם תחשב "הורה עצמאי", עוד בטרם הגירושין?

המבוטחת נישאה לבעלה עוד בהיותה קטינה ונולדו לה מנישואיה ארבעה ילדים. במהלך נישואיה סבלה המערערת מאלימות פיזית ונפשית מצד בעלה, ונמלטה מספר פעמים למקלט לנשים מוכות, שם שהתת עם ילדיה הקטינים.

בשלב מסוים,  פתחה המבוטחת בהליך משפטי לסיום הקשר עת עזבה את הבית עם ארבעת ילדיה הקטינים ועברה להתגורר בעיר אחרת.

במשך תקופה ארוכה הקשר עם בן-זוגה ידע עליות ומורדות, נערך ישוב סכסוך, ולאחר מכן ניתן צו הרחקה, האישה הוכרה כנתונה בסיכון הוצע לה להתפנות למעון לנשים מוכות וזאת העדיפה שלא לעשות כן, ופעמיים כן עשתה זאת.

האישה ביקשה להיות מוכרת כהורה עצמאי לצורך זכאותה להטבות הנתונות בחוק למי שנחשב הורה עצמאי ולקבלת מענק לימודים עבור ילדיה מביטוח לאומי.

הוראות החוק

בהתאם להוראות החוק, ניתנות הטבות למשפחות חד-הוריות שבהן הנטל הכרוך בגידול ילדים מוטל על אחד ההורים בלבד.

"מענק  לימודים" כקצבת ביטוח לאומי, נועד לרכישת ציוד לימודי לילדים במשפחות בהם יש הורה יחיד, וזאת כסיוע להורה הנאבק על קיום ילדיו בהוצאות הכרוכות בלימודים למי שהכנסתו מועטה.

התנאים הדרושים לקביעת זכאות למענק הם:

חיים בנפרד מהבעל;

שהייה במעון לנשים מוכות 90 ימים לפחות;

פתיחת הליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין.

בית-הדין הארצי קבע כי תכליתו של החוק הינה לאפשר לנשים הסובלות מאלימות לצאת ממעגל זה על-ידי סל הטבות הניתנות ל"הורה עצמאי" בתחילת הדרך.

מציאות חייהן של נשים במעגל האלימות הינה כזו  ששוב ושוב הן חוזרות לחיים משותפים עם הבעל למרות הקושי וסכנת החיים המרחפת מעל ראשן, כנראה בשל תלות כלכלית ובשל הקושי בהתחלת חיים חדשים.

לכן יש לתת תמיכה מרבית לנשים אלו לצאת ממעגל האלימות על-ידי עזרה כלכלית שהמחוקק מתיר להן.

החלטת בית הדין

בית-הדין קבע שאין צורך לדרוש סמיכות זמנים בין השהות במעון לנשים מוכות ובין פתיחת הליך גירושין. די בעצם העובדה שהאישה שהתה בזמן כלשהו בעבר במעון לנשים מוכות, ובשלב מאוחר יותר פתחה בהליך גירושין כדי לזכותה במענק.

גם העובדה כי בעת ששהתה במעון לנשים מוכות ילדיה היו בגילים קטנים מהגיל המזכה במענק אינה רלוונטית. גיל הילדים נבחן בעת הגשת התביעה למענק.

בכך אומצה פרשנות מקלה למתן הטבה להורה יחידני, אשר נתון לאלימות במשפחה, וזקוק לתמיכה בפרנסת ילדיו, כתמיכה ועידוד ליכולתו לקיום עצמאי, במקום להמשיך את תלותו הכלכלית בבן זו אלים.

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: