fbpx
articles

אילוסטרציה

תישמר הזכאות המקלה לקצבת הבטחת הכנסה ומזונות

"מבחני הכנסה" מקלים לקביעת הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה ומזונות כדי לעודד הכנסה  מעבודה.

קצבת  הבטחת הכנסה נועדה לספק "רשת ביטחון" סוציאלית לתושב שאין בידו די אמצעים מספיקים למחייתו.

תנאי הזכאות לקצבה ושיעורה מותנים בין השאר, בהתחשב בהכנסות שיש למבוטח.

כלומר לצורך בחינת הזכאות לקצבה, נבדקת יכולתו הכלכלית של המבוטח. אם למבוטח הכנסה מעבודה או ממקור אחר (מדובר כמובן בהכנסה בשיעור נמוך) יכול שיהיה עדיין זכאי לקצבה בשיעור משתנה.

קצבת מזונות הדומה במהותה לקצבת הבטחת הכנסה, גם היא משולמת בתנאים דומים.

קצבת הבטחת הכנסה וקביעת הזכאות לה, אפילו בשיעור נמוך, גוררת חבילת הטבות מזכות מרשויות שונות, כגון: רשויות מקומיות המעניקות הנחה בארנונה, חברת חשמל וכו', כך שלעצם קביעת הזכאות יש ערך משמעותי מבחינת "חבילת הטבות" המוענקות למבוטח.

מנגנון לבחינת זכאות

הבעיה היא שמנגנון בחינת הזכאות לקצבה ולהטבות הנלוות, מוביל לתמריץ שלילי של המבוטח להגדלת סכום הכנסה מעבודה וקבלת סכומי המזונות שמא הגדלת הכנסה מעבודה תגרום בסופו של דבר להפסד העולה על הגדלת ההכנסה בגלל שלילת הקצבה ועוד יותר לשלילת ההטבות הנילוות.

במילים אחרות, החוק "מעודד" זכאים למזונות ולהבטחת הכנסה שלא להגדיל את הכנסתם בשל החשש מאבדן הגמלה וההטבות הנלוות לה.

הוראת שעה

במטרה לעודד עבודה בשכר גבוה יותר ויציאה לעבודה של הורה עצמאי, תוקן החוק בשנת 2016 באמצעות הוראת שעה (חקיקה לתקופת זמן מוגבלת) שקבע "מבחן הכנסות" מקל, וסכום ההכנסה המונעת זכאות לקצבה, הועלה.

שינוי זה מאפשר לזכאי הבטחת הכנסה ומזונות, שהוא הורה עצמאי, השתכרות בשיעורים גבוהים יותר והגדלה של סך כל ההכנסה בידו, למשך תקופת הוראת השעה, מבלי שתפגע זכאותו.

כמו-כן  תוקן החוק, כדי להביא למיצוי זכויות הורה עצמאי ולשיפור השירות שניתן לו, באמצעות מעבר לקבלת שירות ומימוש זכויות מול גורם ממשלתי אחד, ובלא כפל תשלומים.

עתה, מתקופת הוראת השעה עומדת בפני סיום, יש חשש  כי קצבתו של הורה יחדני, הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה או מזונות אך משתכר מעל לסכום שנקבע כאינו מונע זכאות, תופחת באופן משמעותי וזאת בתקופה שמושפעת ממשבר הקורונה.

לפיכך, החלו צעדי חקיקה בביטוח הלאומי להאריך תוקף הוראת השעה, באופן שתימשך הזכאות של מקבלי הבטחת הכנסה לקבלת קצבה, וכן חבילת הטבות גם לאלו שמבחני ההכנסה שלהם מבצעים על שיעור הכנסה ברף המקל.

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: