fbpx
articles

אילוסטרציה

חוב מזונות בהליך פשיטת רגל

מה חידש חוק חדלות פירעון בהקשר של תשלומי מזונות???

חובת תשלום מזונות, מוכרת בדין כחובה בסיסית מכוח קשר הנישואין כלפי בת /ן הזוג והילדים והיא אבן יסוד הבאה להבטיח קיום בכבוד של התלויים. כאשר בני הזוג נפרדים נקבעת חובת תשלום המזונות וסכום לתשלום נקצב בבית-המשפט המנהל את תהליך הפרידה והגירושין.

כאשר אדם נקלע לאי כושר כלכלי, ונפתח כנגדו הליך פשיטת רגל, המטרה היא לאחד את כלל חובותיו, להסדירם במשך תקופת שיקומו, ובסיום ההליך המפוקח על-ידי בית-המשפט, להוציא לטובתו הפטר מכלל חובות העבר שלו, כל שיוכל להשתקם ולהתחיל בחיים כלכליים חדשים.

מה קורה אם החייב אינו משלם מזונות?

ככל שאדם אינו משלם את מלוא חוב המזונות שנפסק לחובתו, יכול בן-הזוג לפנות לביטוח לאומי לקבלת קצבת מזונות. קצבה זו במהותה הינה קצבת קיום, מותנית במבחני הכנסה, הקצבה כפופה לתקרה ונועדה להבטיח את קיומו בכבוד של בן הזוג וילדיו. הביטוח הלאומי חוזר בתביעת שיבוב לחייב במזונות במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

ומה דין חוב המזונות בתקופת הליך פשיטת הרגל?

בתקופת תהליך פשיטת הרגל, וכפי כשמו היום: 'הליך חדלות הפירעון', חלה חובה להמשיך ולשלם את חוב המזונות.

רוב רובם של הליכי פשיטת רגל נפתחים בעקבות הגשת בקשות ע"י החייב עצמו. במסגרת התהליך חלות מגבלות על החייב פושט הרגל, כגון – הוא מנוע בחוק מתשלום כלשהו לנושה עד כדי כך שכל תשלום שלו יהווה הפרה של הוראות ההליך והעדפת נושים. כמו-כן, לפושט הרגל אסור להתחייב התחייבויות חדשות וקל-וחומר שאסור לו ליצור חובות חדשים.

בצד המגבלות יש הטבות שההליך מקנה לפושט הרגל. הטבות אלה הם בעיקר: הפסקת הליכי גבייה, הגנה מוחלטת מפני נושים וכמובן האפשרות לקבל הפטר מיתרת החוב שתישאר בסיומו של ההליך.

חייב שיש לו חבות לתשלום מזונות ילדיו או אשתו – לכאורה אסור לו לשלם מזונות אלה שכן לפושט הרגל אסור לשלם חובות ובכלל זה אסור לו לשלם גם את המזונות.

כדי לפתור את מצוקת בני המשפחה של החייב, נקבע בחוק,  שמי שזכאי למזונות רשאי לבקש כי בית-המשפט יקצוב את מזונותיו מתוך קופת הנשייה או מתוך נכסי החייב (משכורתו וכד').

הוראת חוק זו בעייתית מאחר ולא תמיד האישה מודעת שהבעל נכנס להליך, לעיתים האישה איננה מעוניינת לנהל את ההליך מול הבעל והיא חשה שלא בנוח לעשות כן.

בשנים האחרונות קנתה לה תפיסה בבתי-המשפט הנורמה שגם החייב יכול לבקש "קצבת מזונות" עבור ילדיו.

ואולם, במקרים רבים עניין המזונות נזנח ולא עולה כלל לא ע"י בית-המשפט ולא ע"י בעל התפקיד, וזאת בגלל העובדה שבת הזוג ובני המשפחה מקבלים קצבת מזונות מביטוח לאומי כך החייב יוצר חובות חדשים (החזר לביטוח לאומי על תשלום המזונות) שלא ניתן לפעול לגבייתם.

סעיף 179 לחוק חדלות פירעון קובע כי עם מתן צו פתיחת הליכים (מקביל לצו הכינוס בהליך פש"ר) יורה הממונה כי על החייב (לעיתים מכונה "יחיד") לשלם מזונות ילדיו כפי שנקבע בפס"ד למזונות.

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: